MD visit PSC Centre Layyah/ Bhakkar on Sep. 04-2021